Algemene voorwaarden Betjeman and Barton Holland (Consument)

Algemene voorwaarden Betjeman and Barton Holland

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a) Betjeman & Barton: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Betjeman and Barton Holland gevestigd aan de Augustapolder 3 te (2992 SR) Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71930477, met het e-mailadres info@betjemanandbarton.nl en met het BTW-nummer NL85890859B01. 
b) klant: iedere natuurlijke persoon met wie Betjeman & Barton een overeenkomst aangaat;
c) overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Betjeman & Barton;
d) website: de website www.betjemanandbarton.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Betjeman & Barton en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd. Wijzigingen in het assortiment zullen enkel plaatsvinden voor het tot stand komen van de overeenkomst.
3.2 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 Betjeman & Barton heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Betjeman & Barton onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijswijziging
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door Betjeman & Barton besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.2 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Betjeman & Barton en nieuw adres heeft opgegeven.
6.3 De door Betjeman & Barton opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
6.4 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
6.5 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
6.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Betaling
Betaling kan op de volgende wijzen geschieden:
a. middels creditcard;
b. middels ideal;

Artikel 8 Ontbinding
8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren (uitgezonderd voedingsmiddelen), mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Betjeman & Barton zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant. De verzendkosten bedragen het door POST NL gehanteerde tarief.
8.3 Indien de klant nadat hij van Betjeman & Barton een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Betjeman & Barton de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is Betjeman & Barton bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring
9.1 Betjeman & Barton raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij:

Betjeman & Barton Holland
Augustapolder 3
2992 SR Barendrecht
e-mail: info@betjemanandbarton.nl

9.3 Klachten worden door Betjeman & Barton binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.4 Door Betjeman & Barton als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Betjeman & Barton.
9.5 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft de klant de mogelijkheid - tegen betaling van € 25,- klachtgeld - de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
9.6 De uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor de partijen. Indien de klant (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de klant terugbetaald.
9.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
9.8 Alle aanspraken jegens Betjeman & Barton die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Betjeman & Barton zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht is Betjeman & Barton niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Betjeman & Barton als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
11.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Betjeman & Barton gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Betjeman & Barton zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Betjeman & Barton niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Betjeman & Barton geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Betjeman & Barton, mag de klant geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren. 

Artikel 13 Beveiliging en internet
Betjeman & Barton zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Betjeman & Barton kan ter zake geen garantie geven. 

Artikel 14 Slotbepalingen
14.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de Geschillencommissie Thuiswinkel dan wel op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 Indien er sprake is van een geschil en Betjeman & Barton aan de klant te kennen heeft gegeven van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde bindende adviesprocedure gebruik wenst te maken, dan heeft de klant 2 maanden na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
14.4 Op elke overeenkomst tussen Betjeman & Barton en de klant is Nederlands recht van toepassing.

"default"